Linux

Файлы → tar - архивация каталога → Bash

Как через шелл заархивировать каталог?
  1. //без сжатия  
  2. tar -cvf folder.tar /path/to/folder  
  3. //сжатие gzip  
  4. tar -cvzf folder.tar.gz /path/to/folder  
  5. сжатие bzip2  
  6. tar -cvjf folder.tar.bz2 /path/to/folder 

Архивация

tar xzvf filename.tar.gz

MySQL → Backup

mysqldump date_base_name -p > path_to_dump/dump.sql

MySQL → Backup → Восстановление

 

mysql -D date_base_name -u user_name -p < path_to_dump/dump.sql